در صورتی که نیاز باشد کلمه ای را با کلمه دیگر در کل سند word جایگزین کنید می توانید از گزینه Replace از بخش Editing استفاده کنید.در این صورت پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود که در بخش Find what عبارت مورد جستجو و در بخش Replace with عبارت جایگزین را تایپ کنید. سپس گزینه Replace را کلیک کنید، در اینصورت واژه جدید جایگزین واژه قبل خواهد شد.

از این روش برای ویرایش متن (حذف فاصله های اضافی بین کلمات، نیم فاصله و …) نیز استفاده می شود.

replace