ایجاد پاورقی در word 2013

ایجاد پاورقی در word 2013

بخش دوم سربرگ References مربوط به ایجاد پاورقی و ارجاع دهی است و قبل از
شروع این رو هم بگم که Footnote برای ارجاع دهی در صفحه جاری و Endnote
برای ارجاع دهی در پایان سند استفاده میشود.

Snap1
محلی از متن که میخواهیم ارجاع دهیم را میله چشمک زن قرار داده و روی Footnote
یا Endnote کلیک می کنیم و پاورقی خود را وارد می نماییم.
همچنین برای حذف یک ارجاع دهی کافیست تا عدد یا نشانه آن را در مکان
ایجاد شده آن در متن حذف نماییم.
اما در خصوص تنظیمات این دو بخش می بایست روی آیکون کوچک این بخش
کلیک کرد تا کادر Footnote And Endnote ظاهر گردد سپس در قسمت Location
مشخص می کنیم که قصد تنظیم کدام یک را داریم و در گام بعد در بخش Format
در قسمت Number Format میتوانیم یکی از شماره گذاری ها را انتخاب یا این
که با کمک گزینه Symbol یک نشانه را معرفی کرد همچنین در زبانه Start At
میتوانیم نقطه شروع اعداد را شخصی نماییم و در پایان Insert را کلیک می نماییم.

Snap5