ترفندی برای ایجاد عنوان برای عکسها (سریع و آسان) – فیلم آموزشی

ترفندی برای ایجاد عنوان برای عکسها (سریع و آسان) – فیلم آموزشی

ایجاد عنوان برای عکسها

برای اینکه عنوانی را برای عکس انتخاب کنید و در صورت جابه جایی عکس دیگر نیازی به جا به جایی عنوان نباشد

به عبارتی عکس و عنوان با هم یکی باشند از این فیلم آموزشی استفاده کنید.
آموزش بعدی ورد – ایجاد بریک ها یا تقسیم بندی صفحات