ترفندی برای تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام در اکسل (آسان)-فیلم آموزشی

ترفندی برای تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام در اکسل (آسان)-فیلم آموزشی

ترفندی برای تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام در اکسل

آموزش امروز برای دوستانی که با تایپ اعداد و ارقام زیاد سرو کار دارند مفید است

و آن این هست که چه طور سه صفر آخر ارقام به صورت اتوماتیک تایپ کنیم

همین طور علامت جداکننده بین آنها به صورت خودکار تایپ شود.

برای صرفه جویی در وقت و آسان شدن کار در تایپ ارقامتون و اینکه دیگر نیازی به تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام نباشد و بین آنها علامت جداکننده تایپ شود می تونید این فیلم آموزشی ما را ببینید.
آموزش بعدی اکسل – تایپ اعداد به صورت تواندار و اندیس