تایپ آنلاین

خدمات آماری

شرکت آمایش نوین

مشاوره و انجام پروژه های آماری​

SPSS

Eviews

MiniTab

Amos


۰۹۱۵۱۱۱۴۹۵۳

علی رحیمی خامنه

آموزش مفاهیم و نرم افزارها

آموزش مفاهیم و تحلیل های آماری شامل آمار دانشگاهی ، آمار و احتمالات، روشهای آماری، آمار استنباطی ، آزمون های آماری و مدل سازی

تجزیه و تحلیل داده

ارائه مشاوره و انجام تحلیل آماری داده‌ها شامل آمار توصیفی، آزمون فرض و مدل‌سازی با استفاده از , R, Spss, Amos, Minitab, Eviews؛
مشاوره در تفسیر نتایج تحلیل آماری داده‌ها؛

پرسشنامه

مشاوره و طراحی پرسشنامه
بر پروژه‌های آماری.
طراحی آماری شامل طرح آزمایش‌ها،
مشاوره در شیوه جمع‌آوری داده‌ها با کمترین خطا؛
انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه ها

نمونه گیری

ارائه خدمات حضوری مشاوره به متقاضی در جهت رفع مشکلات آماری مانند انتخاب یک روش تحلیل آماری مناسب، طراحی نحوه جمع‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری و …؛