کار راحت با صفحه کلید در ورد قسمت نخست

کار راحت با صفحه کلید در ورد قسمت نخست

کلیدهای میانبر حرکت و انتخاب در ورد « Word »

توجه:  حرکت در متن فارسی (نوشتار از راست به چپ) با حرکت در متون لاتین (نوشتار از چپ به راست) متفاوت است.

کلید (کلیدها)عملکرد
 انتقال نشانگر به اندازه یک کاراکتر به سمت راست
 → انتقال نشانگر به اندازه یک کاراکتر به سمت چپ
 ↑ انتقال نشانگر به سطر بالا
 ↓ انتقال نشانگر به سطر پایین
 Shift + ← انتخاب (select) کاراکتر سمت جپ نشانگر
 Shift + →انتخاب کاراکتر سمت راست نشانگر
 Shift + ↑ انتخاب یک سطر از محل نشانگر به سمت بالا
  Shift + ↓ انتخاب یک سطر از محل نشانگر به سمت پایین
 Ctrl + ← انتقال نشانگر به ابتدای کلمه سمت چپ

(اگر نشانگر در میانه کلمه ای باشد به ابتدای کلمه بعدی خواهد رفت)

(کلمه در نرم افزار از فضای خالی «space» تا فضای خالی بعدی اتلاق می شود و شامل نیم فاصله ها نمی گردد)

Ctrl + →انتقال نشانگر به ابتدای کلمه

(اگر نشانگر در میان کلمه واقع شده باشد به ابتدای آن می رود)

توضیح: برای رفتن به سه کلمه قبل با نگه داشتن کلید Ctrl و فشردن ۳ یا ۴ بار → نشانگر به ابتدای کلمه مورد نظر منتقل می شود

Ctrl + ↑انتقال نشانگر به ابتدای پاراگراف

(پاراگراف در ورد با اعمال کلید Enter ایجاد می شود)

Ctrl + ↓انتقال نشانگر به ابتدای پاراگراف بعدی
Shift +  Ctrl + ←انتخاب کلمه سمت چپ

(اگر نشانگر در میانه کلمه باشد از محل نشانگر تا انتهای کلمه)

توضیح: برای انتخاب کلمات بعدی دستتان را روی کلیدهای شیفت و کنترل نگه داشته، و کلید انتقال را به تعداد مورد نظر بفشارید.

Shift +  Ctrl + → انتخاب کلمه سمت راست نشانگر
Shift +  Ctrl + ↑انتخاب از محل نشانگر تا ابتدای پاراگراف

(با چند بار اعمال چندین پاراگراف انتخاب می گردد)

Shift +  Ctrl +↓انتخاب از محل نشانگر تا انتهای پاراگراف
Homeفشردن این کلید باعث انتقال نشانگر به ابتدای سطر (خط) خواهد شد.
Endانتقال نشانگر به انتهای سطر
  Ctrl + Homeانتقال نشانگر به ابتدای فایل
Ctrl + Endانتقال نشانگر به انتهای فایل
Shift +  Ctrl + Homeانتخاب متن از محل نشانگر تا ابتدای فایل
Shift +  Ctrl + Endانتخاب متن از محل نشانگر تا انتهای فایل
Page Upاعمال این کلید بنا به وضعیت نمایش صفحه در مانیتور (view) محل نشانگر را به سمت بالای فایل (صفحه قبلی در حال نمایش) عوض خواهد کرد.

به طور مثال در نمای one page با اعمال این کلید نشانگر دقیقا یک صفحه به بالا انتقال می یابد، و شما صفحه قبلی را مشاهده خواهید کرد.

Page downاعمال این کلید بنا به وضعیت نمایش صفحه در مانیتور، محل نشانگر را به سمت پایین فایل (صفحه بعدی در حال نمایش) عوض خواهد کرد.
* کلیدهای فوق به تنهایی کاربرد چندان مفیدی ندارند
Ctrl + Page Upانتقال نشانگر به ابتدای صفحه و در صورت اعمال مجدد به ابتدای صفحات قبلی
Ctrl + Page downانتقال نشانگر به ابتدای صفحه بعدی