smart artها

smart artها

Smart Art ها چارت هایی می باشند که شما میتوانید به کارتان بنا به هر گونه
نیازی بیفزایید. پس برای افزودن یک Smart می بایست در سربرگ Insert در بخش
Illustrations روی گزینه Smart Art کلیک کنید.

۱
اکنون شما میتوانید در کادر باز شده مورد دلخواه را برگزینید اما همان گونه
که خواهید دید در سمت چپ کادر تقسیم بندی هایی وجود دارد که کار شما را در
انتخاب راحت می نماید. این موارد اینگونه است:
List (1 : زمانی که شما مایل هستید تا خروجی کارتان را به صورت نمایان
بیان کنید
Process (2 : با استفاده از این اشکال می توانید مراحل انجام یک کار را به
صورت مرحله به مرحله بیان نمایید
Cycle (3 : می توانید ارتباطها، چرخه ها و خروجی ها را به نمایش در آورید
Hierarchy (4 : از این قسمت بیشتر برای به نمایش در آوردن چارتهای
سازمانی و نشان دادن زیرمجموع هها استفاده م یشود
Relationship (5 : خیلی مختصر تا حدودی مانند بخش Cycle هست و در
خصوص ارتباط بیشتر به کار میرود
Matrix (6 : برای حالات ماتریکسی مثل بیان شبکه ای به کار میرود
Pyramid (7 : می توانید آمارها و نتایج سرشماری ها را به صورت هرمی نمایش
دهید
Picture (8 : این مورد به شما امکان میدهد تا کارتان را با تصویر ارائه
کنید و بیشتر برای زمانی به کاربرد دارد که شما بخواهید راجع به تصویر
مورد نظر توضیحی بیان نمایید
Office.com (9 : می توانید به محدوده وسیعی از چار تها دسترسی داشته
باشید.

۲