تایپ الف مقصوره در وسط کلمات

تایپ الف مقصوره تایپ الف مقصوره در وسط کلمات گام نخست: ابتدا کلیدهای Alt+I و سپس کلید S  (بدون دکمه Alt) را فشار دهید تا کادر Symbols باز شود. گام دوم: در بخش پایین این کادر در قسمت Character code تایپ کنید: ۶۷۰ یا ۰۶۷۰ گام سوم: این سمبل، سمبل …