ترفندی برای تایپ اتوماتیک سه صفر ارقام در اکسل (آسان)-فیلم آموزشی

برای صرفه جویی در وقت و آسان شدن کار ما در تایپ ارقامتون و اینکه دیگر نیازی به تایپ سه صفر آخر ارقام نباشد و بین آنها علامت جداکننده تایپ شود می تونید این فیلم آموزشی ما را ببینید. آموزش بعدی اکسل – تایپ اعداد به صورت تواندار و اندیس