رفع مشکل وارونه شدن کلمات در فرمولهای ریاضی در ورد-فیلم آموزشی

در تایپ فرمولهای ورد گاهی نیاز می شود که ما بین آنها توضیحات فارسی نوشته شود.ولی این نوشته ها برعکس تایپ می شوند در این فیلم آموزشی با ما همراه باشید تا این مشکل را حل کنیم.