smart artها

Smart Art ها چارت هایی می باشند که شما میتوانید به کارتان بنا به هر گونه نیازی بیفزایید. پس برای افزودن یک Smart می بایست در سربرگ Insert در بخش Illustrations روی گزینه Smart Art کلیک کنید. اکنون شما میتوانید در کادر باز شده مورد دلخواه را برگزینید اما همان …