Templateها و Themeها

Template ها Template ها زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که شما زمان لازم را برای فراهم کردن یک نمونه کاری را نداشته و بخواهید یک طرح تقریباً گرافیکی را به اثر خود بدهید کافی است تا یک Template را برای صفحه خود قرار بدهید. پس به سربرگ File بروید …