Templateها و Themeها

Templateها و Themeها

Template ها

Template ها زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که شما زمان لازم را برای فراهم کردن یک نمونه کاری را نداشته و بخواهید یک طرح تقریباً گرافیکی را به اثر
خود بدهید کافی است تا یک Template را برای صفحه خود قرار بدهید.
پس به سربرگ File بروید و در قسمت New مورد دلخواه خود را برگزینید. اکنون
می توانید یکی از نمونه ها را به دلخواه انتخاب و با آن کار کنید.

tamplate

Theme ها

Theme ها به مانند Template ها می باشند با این تفاوت که شما می باید خود
برای آن ها طرح ها را انتخاب کرده و می توانید بخش های آن را نیز به دلخوه
خود تغییر دهید.
بخش Document Formatting در سربرگ Design از شش گزینه تشکیل شده است
که عبارتند از:
Themes : می توانید تم کاری خود را مشخص نمایید
Colors : امکان تغییر ترکیب رنگ تم را برایتان ایجاد می نماید
Fonts : میتوانید فونت تم را تغییر دهید
Paragraph Spacing : فاصله بین پاراگراف ها را تعیین کنید

Effects : می توانید افکت ها را بر روی کار خود اعمال نمایید . به خاطر
داشته باشید که این افکتها بیشتر بر روی عکس و نمودارهای سند
شما اثر دارد
Set As Default : تغییرات شما مانند تغییر رنگ را بر روی تم ها قرار میدهد

tems

منبع : آموزش حرفه ای word 2013